Sensei Booster 2.1.8

Sensei Booster 2.1.8

Mananpa Apps – Freeware – Android
Sensei Booster is a boosting app that will help your Android device run faster and more stable. In the main menu, you can see all the features the app offers letting you access any of them with just a click. At the top, you can see the space used, the RAM, and the device's current temperature.

Tổng quan

Sensei Booster là một Freeware phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi Mananpa Apps.

Phiên bản mới nhất của Sensei Booster là 2.1.8, phát hành vào ngày 14/11/2017. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 14/11/2017.

Sensei Booster đã chạy trên hệ điều hành sau: Android.

Sensei Booster Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Sensei Booster!

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.

Tìm kiếm liên quan

Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản